Działalność innowacyjna szkoły

INNOWACJA PEDAGOGICZNA  JĘZYK ANGIELSKI
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943) – art. 41 ust. 1 pkt 3.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1.
ROK SZKOLNY 20018 /2019           
TYTUŁ INNOWACJI:   „WE LEARN ENGLISH ON HISTORY LESSONS”
Szkoła Podstawowa nr 2 im.Ks.Bronisława Markiewicza w Harcie
Mgr Marta  Twardak
Nauczyciel dyplomowany historii , wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego – staż pracy: 17 lat.
Autorka  ukończyła  formę doskonalenia w zakresie działalności innowacyjnej  (17-01-2006 szkolenie w zakresie innowacji pedagogicznych  przeprowadzone przez  Pana Tadeusza Polańskiego ).Autorka posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia innowacji pedagogicznych.
Zakres innowacji.
Innowacją zostaną objęci uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im.Ks.B.Markiewicza  w Harcie
Zajęcia edukacyjne, które obejmuje innowacja: historia
Czas trwania innowacji :wrzesień 2018-maj 2019
CEL: 
-uświadomienie uczniom,że język obcy jest  niezbędnym narzędziem do zgłębiania wiedzy z innych dziedzin
-porzerzanie słownictwa z języka angielskiego z dziedziny historia
-doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu
-doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumnieniem
Innowacyjność polega na prowadzeniu wybranych fragmentów lekcji historii w języku angielskim(lekcje dwujęzyczne).Nauczyciel wdraża podczas zajęć metodę CLIL (Content and Language Integrated Laearning), która polega na stosowaniu języka angielskiego podczas naturalnego przyswajania wiedzy z poszczególnych przedmiotów.Zaletą metody CLIC jest to ,że jest ona nie tylko dla zdolnych uczniów,  ale również mających niską motywację do nauki języka obcego.
Zalety lekcji dwujęzycznych (CLIL)
-interakcje między grupą i nauczycielem, ale też między samymi uczniami
-współpraca między uczniami
-kreatywne myślenie – rozwiązywanie problemów, oferowanie rozwiązań
-budowanie wiedzy stopniowo – nauczyciel wspiera uczniów przez stopniowe wprowadzanie w temat i słownictwo tak, aby uczniowie mogli być jak najbardziej samodzielni
Nauczyciel wybiera temat lekcji historii , której część prowadzona będzie w języku obcym.Obowiązkiem nauczyciela jest przygotowaniu zakresu słownictwa i zwrótów uzywanych podczas lekcji.Nauczyciel wybiera temat lekcji historii na bieżąco. Przewidywana liczba lekcji w ciągu roku:10
Efekty realizacji innowacji:
Uczeń:
-poszerza swoja wiedze z zakresu słownictwa historycznego
-rozwija umiejętność rozumienia ze słuchu i czytania w języku angielskim ze zrozumieniem
-rozwija swoje zainteresoiwania językiem angielskim i historią
W trakcie trwania innowacji, będzie dokonywana ewaluacja programu innowacyjnego. Głównym zadaniem ewaluacji jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy realizacja programu może być kontynuowana.
Narzędzia ewaluacji
ankiety
wywiad środowiskowy
dyskusja
obserwacja
konkursy
Innowacja nie wymaga dodatkowego finansowania.
Nota informacyjna:
CLIL – Content and Language Integrated Learning dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Istotne cechy tej metody to: systematyczna praca w grupie, dobór ćwiczeń uwzględniających różne typy inteligencji uczniów, nauka poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie źródeł i materiałów odpowiednich do prowadzenia nauczania zintegrowanego, słownictwo przydatne na lekcji CLIL, użycie języka obcego i rodzimego w nauczaniu zintegrowanym. Podczas zajęć stosować można różne formy: nauczanie w grupie, praca w grupach roboczych, warsztaty i prezentacje video, muzyki i obrazów.W tej metodzie uczeń skoncentrowany jest na pozyskiwaniu merytorycznych informacji wykorzystując swoje umiejętności językowe.
INNOWACJA PEDAGOGICZNA
HISTORIA
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943) – art. 41 ust. 1 pkt 3.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1.
Innowacja pedagogiczna programowa.
Podstawą do opracowania i wdrożenia innowacji pedagogicznej jest setna rocznica odzyskania niepodległosci przez Polskę.
ROK SZKOLNY 20018 /2019         
TYTUŁ INNOWACJI:   „Wydarzenia historyczne w polskich pieśniach patriotycznych”
Szkoła Podstawowa nr 2 im.Ks.Bronisława Markiewicza w Harcie
AUTOR INNOWACJI
Mgr Marta  Twardak
Nauczyciel dyplomowany historii , wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego – staż pracy: 17 lat.
Autorka  ukończyła  formę doskonalenia w zakresie działalności innowacyjnej  (17-01-2006 szkolenie w zakresie innowacji pedagogicznych  przeprowadzone przez  Pana Tadeusza Polańskiego ).Autorka posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia innowacji pedagogicznych.
Zakres innowacji.
Innowacją zostaną objęci uczniowie klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im.Ks.B.Markiewicza  w Harcie
Zajęcia edukacyjne, które obejmuje innowacja: historia
Czas trwania innowacji :wrzesień 2018-maj 2019
Liczba lekcji:według potrzeb
W roku szkolnym 2018/2019 obchodzimy stuletnią rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
Innowacyjność polega na wzbogaceniu  lekcji historii o polskie pieśni patriotyczne. Uczniowie rozszerzą swoje wiadomości na temat wydarzeń historycznych zawartych w treści poszczególnych pieśni, poznają okoliczności ich powstania , autorów,  słowa i muzykę znanych i mniej znanych utworów o tematyce historycznej.
Nauczyciel wybiera pieśni patriotyczne zgodnie z tematem lekcji w poszczególnych klasach .Treść pieśni jest zwiazana z wydarzeniami omawianymi podczas lekcji historii.
Efekty realizacji innowacji:
Uczeń:
Wskazuje i omawia wydarzenia historycze oraz postacie zwiazane z daną pieśnią;
Rozróżnia, rozpoznaje i nazywa utwory o tematyce patriotycznej, lokalizuje je w czasie;
Zna  okoliczności powstania utworów;
Zna słowa i melodię;
Zachowuje  się poprawnie w obecności symboli narodowych;
Aktywnie uczestniczy w działaniach promujących patriotyzm (konkursy historyczne, apele okolicznościowe);
Swoją postawą daje pozytywny przykład młodszym kolegom ;
Szanuje dorobek minionych pokoleń;
Wyraża swoje uczucia patriotyczne;
W trakcie trwania innowacji, będzie dokonywana ewaluacja programu innowacyjnego. Głównym zadaniem ewaluacji jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy realizacja programu może być kontynuowana.
Narzędzia ewaluacji
ankiety,
wywiad środowiskowy,
dyskusja,
obserwacja,
Innowacja nie wymaga dodatkowego finansowania.