Projekty

 

 

 

Projekt nr 349
English Afternoon – 5 o’clock.”Cinderella”

Cele projektu
• Wystawienie sztuki teatralnej pt. „Kopciuszek” w języku angielskim;
• Rozwijanie zainteresowania teatrem;
• Rozwijanie kompetencji kluczowych – porozumiewanie się w językach obcych;
• Promowanie aktywnych i efektywnych metod nauczania języków obcych;
• Zachęcanie uczniów do współpracy, wdrażanie do pracy zespołowej;
• Rozwijanie umiejętności komunikowania się, porozumiewania się w ramach dążenia do wspólnego celu;
• Rozwijanie myślenia kreatywnego, pomysłowości i innowacyjności;
• Rozwijanie u uczniów pewności siebie, poczucia własnej wartości i autoprezentacji;
• Wzmacnianie więzi rodzinnych, lokalnych;

Opis projektu
Projekt polega na przygotowaniu przez uczniów z klas IV-VIII przedstawienia teatralnego w języku angielskim, które zostanie zaprezentowane społeczności szkolnej oraz społeczności lokalnej. Planuje się przygotowanie imprezy językowej English Afternoon (Angielskie Popołudnie). Angielskie Popołudnie będzie imprezą zorganizowaną dla uczniów szkoły, na które zaproszeni zostaną rodzice i społeczność lokalna. Po przedstawieniu odbędzie się podsumowujące projekt spotkanie dla uczniów „5 o’clock”, czyli wspólna herbata i ciasteczko. Uczniowie i nauczyciel (koordynator projektu) przedstawią swoje wrażenia na temat zrealizowanego projektu, podzielą się swoim doświadczeniem. Nastąpi ewaluacja projektu i zapadnie decyzja czy podobne działania będą w przyszłości realizowane przez uczniów. Podczas spotkania uczniowie będą rozmawiali ze sobą tylko w języku angielskim. Tematyka rozmowy będzie przygotowana przez nauczyciela i będzie symulacją naturalnych sytuacji, rozmów towarzyskich. Poziom języka zostanie dostosowany do wieku i umiejętności językowych uczniów. Kolejnym punktem imprezy jest dwugodzinna dyskoteka, kończąca spotkania English Afternoon.

Plan pracy
Przewidywana liczba spotkań: 10
1. Spotkanie 1: Zajęcia z języka angielskiego, na których uczniowie wraz z nauczycielem czytają w języku angielskim bajkę o Kopciuszku. Podział na grupy zadaniowe, przydzielenie zadań.
2. Spotkanie 2 i 3: Uczniowie pracują w grupach zadaniowych.
Uczniowie grupy A opracowują scenariusz przedstawienia „Kopciuszek” w języku angielskim;
Uczniowie grupy B opracowują projekt scenografii.
3. Spotkanie 4 i 5: Przydzielenie ról osobom grającym w sztuce, pierwsze czytania ról, ćwiczenia wymowy, akcentu, dykcji i odgrywania poszczególnych scen.
4. Spotkania 6, 7 i 8: Próby teatralne, skompletowanie rekwizytów, elementów dekoracji i strojów. Projekt plakatu reklamującego imprezę English Afternoon.
5. Spotkanie 9: Ustawienie dekoracji, próba generalna.
6.Spotkanie 10: Finał projektu: Impreza English Afternoon (Angielskie Popołudnie): przedstawienie dla lokalnej społeczności (koniec maja 2018).
Liczba spotkań jest uzależniona od tego, w jakim tempie uczniowie przygotują scenariusz przedstawienia, scenografię i rekwizyty. Wszystkie spotkania trwają 45 minut i odbywają się w godzinach popołudniowych za zgodą rodziców.

Elementy unikatowe projektu
Elementem unikatowym projektu jest zorganizowanie imprezy językowej „English Afternoon”, podczas której o godz. 17.00 odbędzie się wspólny poczęstunek (herbata i ciasteczko). Podczas poczęstunku uczniowie będą rozmawiali ze sobą w języku angielskim. ( 5 o’clock -cake, tea and chatting)).Na wspólny poczęstunek zostaną zaproszeni rodzice uczniów i osoby zainteresowane, które mogą posłuchać uczniów. U dzieci przyczyni się to do przełamania barier i lęku przed wypowiadaniem się w języku obcym.
Miejsce i czas realizacji
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Harcie
Początek realizacji projektu: styczeń 2019
Zakończenie projektu: maj 2019
Wykorzystanie grantu
Grant przeznaczony zostanie na zakup lub uszycie strojów do przedstawienia, rekwizyty, elementów sprzętu nagłaśniającego: 1 mikrofon bezprzewodowy, 8 mikrofonów bezprzewodowych na ucho, kule dyskotekowe na salę gimnastyczną, reflektory teatralne
(2 sztuki), wytwarzacz dymu. (Liczba elementów uzależniona będzie od ceny sprzętu).
Plakaty reklamujące przedstawienie oraz niektóre elementy strojów lub rekwizytów (w przypadku przekroczenia kwoty grantu) wykonają nauczyciele, uczniowie i rodzice w ramach wolontariatu.
Koordynator projektu: Marta Twardak]

[Projekt 2

Projekt nr 379
Ulotka Harty w j. polskim, niemieckim i angielskim

Cele projektu:
• Tworzenie ulotki w językach obcych zachęcającej do zwiedzania miejscowości przez obcokrajowców;
• Promowanie miejscowości;
• Odkrywanie piękna „mojej małej ojczyzny”;
• Poznanie historii dotyczącej Harty;
• Rozwijanie zdolności językowych oraz nauka redagowania tekstów;
• Rozwijanie zainteresowań fotograficznych oraz podróżniczych;
• Motywowanie uczniów do aktywnego spędzania czasu;
• Rozwijanie wśród uczniów współpracy i kreatywnego myślenia;
• Pogłębianie więzi społeczności lokalnej;

Opis projektu
Ulotka zachęcająca do zwiedzania Harty w języku polskim, angielskim i niemieckim –
Witamy w Harcie! Willkommen in Harta! Welcome to Harta!
Projekt polega na przygotowaniu przez uczniów klas IV- VIII ulotki w języku polskim, angielskim i niemieckim zachęcającej do zwiedzania miejscowości Harta. Ulotki te zostaną zaprezentowane i przekazane zaproszonym organizacjom działającym na terenie Gminy Dynów oraz mieszkańcom wsi Harta podczas specjalnej wystawy fotograficznej, na której uczniowie przedstawią fotografie „małej ojczyzny”, które samodzielnie wykonali.

Plan pracy:
1. Uczniowie na 4 spotkaniach wraz z nauczycielem opracowują najważniejsze informacje dotyczące miejscowości Harta w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.
2. Podczas 2 wycieczek rowerowych uczniowie samodzielnie wykonają fotografie ciekawych miejsc w swojej miejscowości, które znajdą się na ulotce oraz zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie.
3. Na 2 kolejnych spotkaniach uczniowie będą projektowali swoje ulotki, gdzie później zostanie wybrany najlepszy projekt.
4. Uczniowie wraz z nauczycielem na kolejnym spotkaniu będą brali udział w drukowaniu ulotek oraz w przygotowaniu plakatu promującego wystawę fotograficzną.
5. Punktem kulminacyjnym projektu będzie wystawa fotograficzna dla mieszkańców oraz zaproszonych gości planowana na czerwiec 2019 r.
Wszystkie spotkania będą odbywały się po zajęciach szkolnych pod opieką nauczyciela prowadzącego projekt.

Elementy unikatowe projektu
Elementem unikatowym projektu jest wystawa fotograficzna zdjęć „małej ojczyzny” wykonanych przez uczniów, podczas której zostaną zaprezentowane i przekazane ulotki różnym organizacjom działającym na terenie gminy Dynów oraz mieszkańcom wsi Harta. Dla uczestników projektu zostaną przygotowane specjalne upominki a dla wszystkich zebranych gości poczęstunek.

Miejsce i czas realizacji
Szkoła Podstawowa nr 2 im.Ks.Bronisława Markiewicza w Harcie
Początek realizacji projektu: kwiecień 2019
Zakończenie projektu: czerwiec 2019

Wykorzystanie grantu
Grant zostanie przeznaczony na :
– zakup sprzętu fotograficznego;
– zakup materiałów potrzebnych do stworzenia ulotki,
– zakup materiałów do wykonania plakatów,
– zakup upominków dla uczestników projektu,
– dofinansowanie poczęstunku dla wszystkich uczestników wystawy,
– wywołanie zdjęć uczestników projektu.
Koordynator projektu: Anna Potoczna]

[Projekt 3

Projekt nr 1459
Sam przygotowuję zdrowe śniadanie

Cele projektu:
• Uświadomienie uczniom, że śniadanie jest podstawowym posiłkiem dnia.
• Uczenie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.
• Zapoznanie z tabelami zawartości składników odżywczych w poszczególnych produktach żywnościowych.
• Poznanie zależności pomiędzy prawidłowym odżywianiem a zdrowiem człowieka.
• Wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu codziennym.

Opis projektu
Projekt polega na uczeniu się przygotowywania zdrowego śniadania poprzez odpowiednie dobieranie produktów spożywczych. Uczniowie mają okazję zapoznać się z wartościami odżywczymi poszczególnych produktów i wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu codziennym. Bardzo ważne jest bowiem kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat oraz przyzwyczajanie do systematycznego dbania o dietę.

Realizacja:
1 etap: Uczniowie zapoznają się z wartościami odżywczymi i tabelami kaloryczności poszczególnych produktów spożywczych podczas warsztatów. Obliczają wartość kaloryczną wszystkich posiłków spożywanych w ciągu dnia i dopasowują do zapotrzebowania energetycznego dostosowanego do wieku.
2 etap: Uczniowie samodzielnie komponują zdrowe śniadanie w szkole z przyniesionych przez siebie produktów spożywczych. Wykonują sałatki, przekąski i kanapki podczas zajęć z wychowawcami.
3 etap: Uczniowie razem z rodzicami w domu przygotowują zdrową przekąskę. Wykonują zdjęcie i dołączają przepis, a następnie przynoszą do szkoły. W szkole odbywa się konkurs, który wyłoni 3 laureatów w każdej kategorii wiekowej. Prace zostaną wywieszone na szkolnym korytarzu, a uczniowie nagrodzeni za pomysłowość i zaangażowanie w wykonywanie zadania.
4 etap: Uczniowie wykonują prezentację multimedialną zachęcająca do zdrowego odżywiania. Ich zadaniem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do właściwego wybierania produktów spożywczych i unikania żywności wysoko przetworzonej. Prezentacja pracy odbywa się na zakończenie projektu.

HASŁO PREZENTACJI: Dobrego odżywiania trzeba się nauczyć, dlatego warto przyjrzeć się produktom, które kupujemy…

Miejsce i czas realizacji
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Harcie
Realizacja: październik 2018 r. – marzec 2019 r.
Wykorzystanie grantu
Zakupienie nagród dla uczniów biorących udział w konkursie fotograficznym.
Zaproszenie dietetyka do szkoły.
Wycieczka do fabryki Nestle Gerbera do Rzeszowa.
Przygotowanie zdrowego poczęstunku dla wszystkich uczestników na zakończenie projektu.

Koordynatorzy projektu: Magdalena Ruchlewicz, Alicja Banaś]