Regulamin korzystania z darmowych podręczników

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
W HARCIE IM. KSIĘDZA BRONISŁAWA MARKIEWICZA

 

            Udostępnianie podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

1. Do wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie naszej szkoły.
2. Wypożyczanie podręczników odbywa się na początku każdego roku szkolnego.
3. Podręczniki wypożyczane są na okres bieżącego roku szkolnego.
4. Termin zwrotu podręczników mija w czerwcu danego roku szkolnego, do dnia ogłoszonego przez nauczyciela – bibliotekarza bądź wychowawcę.
5. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem  ustalonego terminu.
6. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić  otrzymany podręcznik i materiały edukacyjne.

           Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książek.
2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
4. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).
5. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić zniszczone kartki, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze, ponieważ wyposażenie dodatkowe stanowi ich integralną część).
6. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
7. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie  użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i   zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów   edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
8. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od  rodziców ucznia zwrotu na podstawie protokołu – kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
9. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa pracownik biblioteki na podstawie wytycznych  przesłanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.